Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://taxi-brugge.be.

In dit privacy-beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens bij
Airport Taxis (ALL COMMERCE & BUSINESS SUPPLIES LTD Inniscarra, Main Street,
Rathcoole, Dublin, Ireland, Tax Nº 3466325KH) , met maatschappelijke zetel in Dublin
en met het volgende bedrijfsregistratienummer Nº:60089.
(Hereinafter:”Taxi-brugge.be”).
Lees dit privacybeleid zorgvuldig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw
persoonlijke gegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.
Door de website te gebruiken, toegankelijk via het volgende adres
www.taxi-brugge.be, hierna: “the Website”); door contact met ons op te nemen per e-
mail / telefoon, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, verklaart u dat u dit
Privacybeleid hebt gelezen en dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met de inhoud en de
verwerking zelf.

Artikel 1 -Algemeen
Taxi-brugge.be voldoet aan de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016
betreffende de bescherming van persoonsgegevens. (Hierna “GDPR”).
Wanneer u deze website gebruikt, is Taxi-brugge.be de verantwoordelijke persoon
voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 2 – Persoonlijke gegevens

2.1. Persoonlijke gegevens die u ons meedeelt:

Taxi-brugge.be verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:
 voor- en achternaam;
 telefoonnummer;
 e-mailadres.
Bij het aankoop of reservering van taxi of luchthaventransfer:
 uw bankrekeningnummer
 uw creditcardgegevens
 officiële woonplaats
 belastinggegevens, facturen, etc

Overige gegevens die wij verwerken:

 IP-adres;
 overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en
telefonisch;
 locatiegegevens;
 gegevens over uw activiteiten op onze website.
 zoekwoorden gebruikt om onze website te bezoeken en de website van
herkomst
Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag op onze website, zoekwoorden
gebruikt om onze website te bezoeken en de website van herkomst waardoor u onze
website hebt bereikt;
Categorie 2: door contact met ons op te nemen per post / telefoon of via het
contactformulier op onze website: uw naam, e-mail, telefoonnummer en alle contextuele
informatie die u op dat moment vrijwillig met ons wilt delen.
Categorie 3: bij het aanvragen van een aanbieding of aankoop, reservering van taxi of
luchthaventransfer: uw bankrekeningnummer, uw creditcardgegevens, officiële
woonplaats, belastinggegevens, facturen, etc.
2.2. Taxi-brugge.be kan op verschillende manieren gegevens van u (Persoonlijke
gegevens) verzamelen:
2.2.1. door het gebruik van cookies (zie hieronder); – to delete? (zie punt 2.3)
2.2.2. wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt om de diensten van de
Website te gebruiken; (nieuwsbrief, contact ..);
2.2.3. wanneer we uw persoonlijke gegevens van derden ontvangen, zoals
banken, verzekeraars, openbare diensten, gegevensmakelaars, …
2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonlijke
gegevens verzamelen. Zie artikel 9 voor de bepalingen met betrekking tot het
gebruik van cookies.
Artikel 3 – doeleinden van de verwerking
3.1. Algemene doeleinden:
Taxi-brugge.be gebruikt de verzamelde persoonlijke gegevens alleen voor de volgende
doelen:
 Om uw ritprijs te berekenen.
 Om uw reservering te verwerken.
 Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren.
 Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 Zodat u contact met ons kunt opnemen via het contactformulier op de website.
 Taxi-brugge.be kan uw gedrag op de website analyseren om daarmee de
website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen
op uw voorkeuren.
 Voor de anonieme statistieken, op basis waarvan de identiteit van specifieke
personen of bedrijven niet kan worden bepaald.
 Taxi-brugge.be verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Categorie 1: het onderhoud en de verbetering van deze website en de opname van
persoonlijke gegevens in anonieme statistieken, op basis waarvan de identiteit van
specifieke personen of bedrijven niet kan worden bepaald, op basis van de legitieme
belangen van Taxi-brugge.be om haar website en diensten continu te verbeteren;
Categorie 2: Beantwoording van het bericht dat u ons stuurt via onze contactsectie,
klantrelatiebeheer, … op basis van uw toestemming als wettelijke basis en ons legitieme
belang voor verwerking.
Categorie 3: Verkoop, klantrelatiebeheer, administratie en fiscale doeleinden
U bent niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, maar u dient te
begrijpen dat het aanbieden van bepaalde diensten onmogelijk wordt als u de
verwerking weigert.
3.2. Direct marketing:
De persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor direct marketingdoeleinden.
3.3. Overdracht aan derden
Taxi-brugge.be deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Deze partijen hebben alleen toegang tot de gegevens
die zij nodig hebben om hun opdracht te kunnen uitvoeren. Met bedrijven die uw
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Taxi-brugge.be blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Taxi-brugge.be kan uw gegevens van tijd tot tijd delen met derden zoals banken,
accountants, verzekeringsmaatschappijen, openbare diensten, software- en
hostingproviders, betalingsproviders, onze leveranciers, leveranciers, wederverkopers,
tussenpersonen, …
Taxi-brugge.be zal redelijkerwijs proberen u vooraf te informeren over het feit dat
Taxi-brugge.be uw informatie aan genoemde derden zal verstrekken, maar u erkent
ook dat dit niet altijd technisch of commercieel haalbaar is onder alle omstandigheden.
Taxi-brugge.be zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, noch verhuren,
verspreiden of anderszins commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals
hierboven beschreven of met uw voorafgaande toestemming.
In het geval van een volledige of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van
activiteiten van Taxi-brugge.be, wanneer het reorganiseert, overgaat, zijn activiteiten
stopzet of als Taxi-brugge.be failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens worden
overgedragen aan nieuwe entiteiten of derden via waarvan de bedrijfsactiviteiten van
Taxi-brugge.be geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, overgedragen.

3.4. Wettelijke Eisen
In zeldzame gevallen kan Taxi-brugge.be uw Persoonsgegevens openbaar maken op
grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere verplichte wet- of

regelgeving. Taxi-brugge.be zal redelijkerwijs proberen u hierover van tevoren te
informeren, tenzij dit onderworpen is aan wettelijke beperkingen.

Artikel 4 – Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor een periode
die nodig is, afhankelijk van de doel van de verwerking en in functie van een
contractuele relatie tussen Taxi-brugge.be en u.

Categorie 1: gegevens worden opgeslagen voor de duur van uw surfsessie en kunnen
achteraf worden opgeslagen in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm;

Categorie 2: alle persoonlijke gegevens met betrekking tot prospectinformatie of
contacten naar aanleiding van uw informatieverzoeken, worden gedurende een periode
van 5 jaar na ons laatste contact met u opgeslagen.

Categorie 3: alle persoonlijke gegevens met betrekking tot een daadwerkelijke verkoop,
overeenkomst voor het gebruik van een taxi of luchthaventransfer, worden opgeslagen
tot 5 jaar na het einde van de garantieperiode of 5 jaar na ons laatste contact met u als
dit contact plaatsvindt na de einde van de garantieperiode. Alle belastinggegevens
worden opgeslagen voor de duur die wordt opgelegd door de relevante fiscale en
administratieve wetten.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht op toegang en informatie:
U hebt te allen tijde het recht om gratis toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens
en om te worden geïnformeerd over het gebruik dat wij van uw persoonlijke gegevens
maken.

5.2. Recht op verbetering, verwijdering en beperking van de verwerking:
U bent vrij om te beslissen om uw persoonlijke gegevens niet aan Taxi-brugge.be te
communiceren.
U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te
verwijderen.
U erkent dat in geval van weigering van communicatie of als u verzoekt om verwijdering
van persoonlijke gegevens, worden bepaalde diensten van de Website mogelijk niet
beschikbaar.

U kunt ook een verzoek indienen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te
beperken.

5.3. Recht van bezwaar
U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Bovendien hebt u altijd het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw
persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden; in een dergelijk geval hoeft u
ons geen redenen voor deze eis te geven. (wij zeggen toch in punt 3.2 dat wij dat niet
doen, mss gewoon verwijderen?)
5.4. Recht op gegevensportabiliteit:
U hebt het recht om uw door ons verwerkte persoonlijke gegevens te verkrijgen in een
gestructureerde, standaard en machineleesbare vorm en / of ons te vragen deze over te
dragen aan andere gegevenscontrollers.

5.5. Herroepingsrecht:

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, hebt u het
recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door voor dit doel contact met ons op te nemen per e-
mail aan (info@airporttaxis.com) of per post aan Airporttaxis.com; ALLE COMMERCE &
BUSINESS SUPPLIES LTD Inniscarra, Main Street, Rathcoole, Dublin, Ierland, en
bezorg ons altijd een kopie van uw identiteitskaart zodat we kunnen verifiëren dat de
vraag van u afkomstig is.

5.7. Automatische beslissingen en profilering:

De verwerking van uw persoonlijke gegevens kan profilering en geautomatiseerde
beslissingen omvatten, maar altijd in overeenstemming met de regels in de GDPR.

5.8. Recht van klacht:

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Irish Data Protection Authority:
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square South
Dublin 2
D02 RD28
Ireland
Dit recht doet geen afbreuk aan eventuele procedures als u schade lijdt als gevolg van
de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u een vordering tot
schadevergoeding indienen bij een burgerlijke rechtbank.

Artikel 6 – Beveiliging en vertrouwelijkheid

6.1. We hebben beveiligingsmaatregelen ontwikkeld die op technisch en
organisatorisch niveau zijn aangepast om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging,
ongeautoriseerde toegang of foutieve kennisgeving aan derden van verzamelde
persoonlijke gegevens en elke andere ongeautoriseerde verwerking van de gegevens
te voorkomen.

6.2. Taxi-brugge.be kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of
indirecte schade die voortvloeit uit onjuist of onwettig gebruik door een derde van de
persoonlijke gegevens.

6.3. Wanneer u onze website bezoekt, moet u te allen tijde voldoen aan de
veiligheidsvoorschriften, bijvoorbeeld door ongeoorloofde toegang tot uw login en code
te voorkomen. U bent daarom als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de
website van uw computer, uw IP-adres en uw identificatiegegevens, evenals voor de
vertrouwelijkheid daarvan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Om uw persoonlijke gegevens te verwerken, kunnen we onze werknemers en
aangestelden (inclusief verwerkers of sub-verwerkers) toegang tot uw persoonlijke
gegevens verlenen.

7.2. We garanderen een vergelijkbaar niveau van bescherming door contractuele
verplichtingen afdwingbaar te maken tegen deze werknemers en aangestelden, zoals
vereist door de GDPR.

Artikel 8 – Cookies
In overeenstemming met de Act 2000 (ERK) betreffende bedrijfsdiensten voor
informatie en elektronische handel en in overeenstemming met het Ierse wetsbesluit
13/2012 van 30 maart (en Europese richtlijn 2009/136 / CE) en zijn er wijzigingen
aangebracht in de Ierse wet die van invloed is op het gebruik van cookies en
commerciële berichten die per e-mail worden verzonden.

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand dat door de server van Taxi-brugge.be wordt
verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie die op
deze cookies is opgeslagen, kan alleen door ons worden gelezen en alleen voor de
duur van het bezoek aan de website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw
gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website.
Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website
bezoekt en stelt ons ook in staat onze website te optimaliseren.

Als gevolg van recente wetswijzigingen moeten alle websites die gericht zijn op
bepaalde delen van de Europese Unie uw toestemming vragen voor het gebruik of de
opslag van cookies en soortgelijke technologieën op uw computers of mobiele
apparaten. Dit cookiebeleid geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies
die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten van cookies:
Hoewel er verschillende soorten cookies zijn, onderscheiden op het gebied van
functionaliteit, oorsprong of opslagperiode, maakt de wetgeving voornamelijk
onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle
andere cookies anderzijds.

De website gebruikt alleen de volgende cookies:

Functionele cookies

Name Origin Function Period of storage
Cookie form the
website

WordPress To keep a track of the
visitor’s cookie
policy accepted.

Niet-functionele cookies

Name Origin Function Period of storage

_ga

(Google Analytics) Tracking of who
visits the website and
his/her usage
behaviour
2 years

_gat

Tracking of who
visits the website and
his/her usage
behaviour
10 minutes

_gid

Tracking of who
visits the website and
his/her usage
behaviour
1 day

Voor cookies geplaatst door derden (inclusief Google Analytics) verwijzen wij u naar de
verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites geven. Let op: we hebben
geen invloed op de inhoud van deze verklaringen, noch op de inhoud van de cookies
van deze derden: Google Analytics-cookies.

8.4. Uw toestemming
Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende
soorten cookies te accepteren. U kunt categorie voor categorie cookies toestaan of
weigeren. U kunt de cookie-instellingen voor onze website op elk moment wijzigen via
de hyperlink onderaan onze website en zo uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door “cookies weigeren” te kiezen
wanneer u de website voor het eerst in het pop-upvenster gebruikt.

U kunt ook cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw
navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u
bepaalde functies van de Website niet kunt gebruiken.

Als u nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonlijke
gegevens, neem dan contact met ons op, hetzij per e-mail naar (info@airporttaxis.com)
per post naar Airporttaxis.com (adres hierboven vermeld), of door het onderdeel te
gebruiken “Neem contact met ons op” op de website.
Meer informatie over cookies is ook te vinden op: https://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online gedragsadvertenties en online privacy is hier te vinden:
https://www.youronlinechoices.eu/